آمار کلی

کد ملی: 467900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و پرورش زنبور عسل چشمه آب سفید فارسان بازرس اصلی فعال 1392/08/05 تا کنون