آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی آرمان گستر اردکان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1386/02/27 تا 1386/07/03