آمار کلی

کد ملی: 269126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پذیرایی برادران کلبادی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/09 تا کنون