آمار کلی

کد ملی: 249137XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهکده گردشگری رغز شمس آباد داراب عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/16 تا کنون