آمار کلی

کد ملی: 085988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهیار سبز تابان شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/01 تا 1398/06/09
گروه تاسیساتی و ابنیه سازان الماس گوهر سورنا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/10 تا کنون