آمار کلی

کد ملی: 004762XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لیمو نقش زندگی بازرس اصلی فعال 1394/05/19 تا کنون