آمار کلی

کد ملی: 001474XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهبرد آذرخش زندگی بازرس اصلی فعال 1397/06/03 تا کنون