آمار کلی

کد ملی: 031114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باران شهد و شیره رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/04 تا کنون