آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع صنعتی پترو شیمی رجال بازرس اصلی خارج شده 1396/03/08 تا 1397/02/26