آمار کلی

کد ملی: 087037XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق ذخیره امام زمان ع عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/02 تا کنون