آمار کلی

کد ملی: 214295XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الماس رایانه پیشرو عضو هیئت مدیره فعال 1392/03/22 تا کنون
رضایی گشت آمل عضو هیئت مدیره فعال 1391/03/06 تا کنون