آمار کلی

کد ملی: 137791XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیاناب تبریز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/03/19 تا کنون