آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار زنبورداری شایلان مهر بازرس اصلی خارج شده 1391/06/20 تا 1395/04/23