آمار کلی

کد ملی: 128286XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الوان بنای تندر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/16 تا کنون