آمار کلی

کد ملی: 008323XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع برق فرزیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/08 تا کنون