آمار کلی

کد ملی: 224954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی زنبور داران چشمه بلبل شهرستان بندرگز مدیرعامل فعال 1397/02/23 تا کنون