آمار کلی

کد ملی: 659983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره درخشان کهکشان گرمسار عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/18 تا کنون