آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ گوشتی پرزن صومعه سرا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1386/03/23 تا 1390/06/06