آمار کلی

کد ملی: 228063XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت جهانی زرین تیوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/17 تا کنون