آمار کلی

کد ملی: 006356XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرداد تجارت اکسین بازرس اصلی منحل شده 1394/10/26 تا کنون