آمار کلی

کد ملی: 314950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی باران هفتواد سبز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/07/02 تا کنون