آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت حمایت از بهبود یافتگان خزانه دار خارج شده 1389/05/10 تا 1396/12/06