آمار کلی

کد ملی: 221793XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی اتحاد تنکابن منشی هییت مدیره فعال 1395/05/05 تا کنون
روستایی شهید فرامرز یوسفی ولی آباد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/17 تا کنون