آمار کلی

کد ملی: 119849XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران گستران مهر کرخه رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/16 تا کنون