آمار کلی

کد ملی: 526965XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین گستر شوش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/05/25 تا 1396/07/18