آمار کلی

کد ملی: 620968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شاهین عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/12/11 تا 1396/02/10