آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اداری سفید آب رودسر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1388/02/03 تا کنون