آمار کلی

کد ملی: 007352XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حقوقی و وکالت حامیان قانونمدار پارسی عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/03 تا کنون