آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید اکسیژن هوا 3022 سفیر نجات کوهدشت بازرس علی البدل فعال 1384/10/13 تا کنون