آمار کلی

کد ملی: 229422XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیا طعم دراک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/21 تا کنون