آمار کلی

کد ملی: 137983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان گشت تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/10 تا کنون