آمار کلی

کد ملی: 006046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بنیان سازان خاک و پی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/23 تا کنون
مهندسی توسعه افق ابنیه ماندگار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/25 تا کنون
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و دفاتر عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران بازرس اصلی فعال 1398/06/25 تا کنون
مهندسین مشاور طلوع سیمای شهر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/05 تا کنون
مهندسی رامیان وزین بازرس علی البدل خارج شده 1390/04/11 تا 1391/04/11