آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی و خدمات رایانه ای ایلیا نت سلماس عضو هیئت مدیره فعال 1388/07/16 تا کنون