آمار کلی

کد ملی: 170882XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
های مدیرعامل خارج شده 1393/07/27 تا 1394/12/04
اتحادیه نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/09/25 تا 1394/11/18