آمار کلی

کد ملی: 087148XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آکام پخش نام آور شرق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/28 تا کنون