آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیلم پژوهان سیاهکل ثبت شده به شماره 245 نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1389/02/03 تا 1391/04/25