آمار کلی

کد ملی: 119970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توانیر گستر گرم رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/22 تا کنون