آمار کلی

کد ملی: 164020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای دو هزار و پنجاه و هفت سراب عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/01 تا کنون