آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فناوری و تجهیزات و مشاوره ای ورزش البرز پاسارگاد بازرس علی البدل فعال 1390/07/20 تا کنون