آمار کلی

کد ملی: 666010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه فرهنگی ورزشی آرنا تهران مهر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/23 تا کنون