آمار کلی

کد ملی: 032354XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مانیاد تدبیر به آفرین مدیرعامل فعال 1396/05/25 تا کنون