آمار کلی

کد ملی: 137930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبک سازه کورش بازرس اصلی فعال 1395/06/18 تا کنون
اکسین جوان کاران مقتدر پارس عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/23 تا 1398/06/16