آمار کلی

کد ملی: 038184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طبابت افروز نوین پیشگان نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1398/02/07 تا کنون