آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید محصولات سبک بتنی آذر سهند گیتی بازرس علی البدل منحل شده 1390/03/07 تا کنون