آمار کلی

کد ملی: 448946XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رضوان نیرو یزد مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/01 تا کنون