آمار کلی

کد ملی: 212135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زردیس ماکیان بازرس اصلی خارج شده 1393/05/01 تا 1395/04/31