آمار کلی

کد ملی: 337982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روژان سلامت افق بازرس اصلی خارج شده 1394/05/02 تا 1394/10/10