آمار کلی

کد ملی: 275344XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوی داش بازرس اصلی فعال 1397/06/15 تا کنون
آذر مایسای تبریز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/06/26 تا 1397/08/05