آمار کلی

کد ملی: 005127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی زیتون سبز مازندران بازرس علی البدل فعال 1397/11/06 تا کنون
ماه روژان گیتی نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/06/06 تا 1397/07/07
طراحان صنعت دکاوموند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/12 تا کنون