آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف درب و پنجره سازان کرمان و حومه عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/27 تا 1397/04/12